SlovenskýEnglish

Povinnosti majiteľov žúmp

 27.01.2024

Užívateľ žumpy je pre účely riadneho plnenia si povinností v zmysle VZN č. 2/2021 O zneškodňovaní obsahu žúmp povinný v lehote do 30 dní po uplynutí kalendárneho roka t.j. do 30.01.2024 predložiť na Obecnom úrade v Ondrašová osobne alebo zaslať elektronicky na e-mailovú adresu obce – obec.ondrasova@centrum.sk kópiu dokladu o zneškodňovaní obsahu žumpy a hlásenie o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp, ktorého text je prílohou č.1 VZN, ktoré je zverejnené na webovej stránke obce.

Obsahom listiny je prehlásenie pôvodcu odpadových vôd o tom, že v kalendárnom roku, za ktorý sa prehlásenie vydáva, zabezpečil zneškodňovanie odpadových vôd, akým spôsobom a prostredníctvom ktorého subjektu tak urobil.

 


    Zoznam aktualít: