SlovenskýEnglish

Obecný úrad

Obec Ondrašová je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom  samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Ondrašová hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou.