Návrh Dodatku č.2 v VZN obce Ondrašová č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

 02.12.2022


Zoznam

1 2 3 4 5 6 7