Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Ondrašová  zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Ondrašová na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce  má 5 poslancov.

 Zástupca starostky:  Alexander POTÁNKA

Poslanci:  
  • Ing. Juraj MAŠEK
  • Marek POLERECKÝ
  • Ing. Beáta MAŠKOVÁ
  • Andrej BARTOŇ

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu, ktorého volí Obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo obce Ondrašová  zriadilo na svojom ustanovujúcom zasadnutí  25.11.2022  nasledovné komisie:

  • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda: Andrej BARTOŇ

Členovia:  Ing.Juraj Mašek, Marek Polerecký

  • Komisia krízového riadenia,  verejného poriadku  a životného prostredia

Predseda:  Ing. Juraj MAŠEK

Členovia:  Andrej Bartoň, Alexander Potánka, Marek Polerecký, Ing. Beáta Mašková

  • Komisia  kultúrno-spoločenská (SPOZ)

               Predseda: Ing. Beáta MAŠKOVÁ

              Členovia: Iveta Bartoňová, Petra Potánková, Mgr. Lenka Mašková