Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Ondrašová  zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Ondrašová na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce  má 5 poslancov.

 Zástupca starostky:  Alexander POTÁNKA

Poslanci:  
  • Ing. Juraj MAŠEK
  • Peter OHURNIAK
  • Stanislava PAKÁNOVÁ -  do 06.12.2021
  • Ing. Katarína SKALIČANOVÁ - do 06.12.2021
  • Peter POLERECKÝ - od 07.12.2021
  • Martina HINKOVÁ - od 07.12.2021 do  28.02.2022

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu, ktorého volí Obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo obce Ondrašová  zriadilo na svojom ustanovujúcom zasadnutí  08.12.2018  nasledovné komisie:

  • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda: Alexander Potánka

Členovia:  Juraj  Mašek, Peter Ohurniak

  • Komisia ochrany verejného poriadku, prírody a životného prostredia

Predseda:  Ing. Juraj Mašek

Členovia:  Peter Ohurniak, Ján Hanzel, Alexander Potánka

  • Komisia  kultúrno-spoločenská (SPOZ)

               Predseda: Stanislava Pakánová - do 06.12.2021,  Martina Hinková - od 07.12.2021

              Členovia:  Martina Jesenská, Petra Potánková